Monday, January 20, 2014

Eoprk

Za?arovaný kruh chudoby: nízke priemerné dôchodky, úspory a investície, pace akumulácie kapitálu, produktivita. Dôsledky potravinového problému: zhoršený zdravotný stav, zníženie výkonnosti a kvality pracovných síl, disproporcie a otrasy v ekonomike, nedostatok potravín, zaostalos? po?n výroby. Hlavné prí?iny potravinového problému: sociálno-ekonomické, popula?né, prírodné, vonkajšie ekonomické vz?ahy. Špeciálny program pre potravinovú bezpe?nos?:1999, FAO,39 krajín. Zavedenie lacnej maloro?níckej techniky intenzifikácia, Nau?i? lepšie hospodári? s vodou Prí?iny zadlžovania:vonkajšie: painsácia menovo-finan?nej sféry, nerovnomerné rozdelenie zdrojov medzinárodnej likvidity, výkyvy menových kurzov, úrokové podmienky, vnútorné: inflácia, nepripravenos? RK využi? úver, tempo rastu zadlženosti prevyšujúce tempo rastu HDP, nízka efektívnos? využívania vonkajších zdrojov, využívanie pôži?iek na nákup zbraní, luxusných tovarov. riešenia: kapitaliza?né a konverzné: kapitalizácia dlhov odpredaj verite?ských práv pod nominálnu hodnotu tretím subjektom za konvertibilnú menu, kapitalizácia rozvojových záväzkov odpredaj záväzkov na rozvojovú pomoc.
bestessaycheap.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Oficiálne iniciatívy: bakerov plán 1985 spo?ívala v poskytnutí dodato?ných pôži?iek na reštrukturalizáciu dlhov a tvrdé hosp reformy, dlhy mali zosta? zachované rovnako aj úrokové miery, ale splátky sa mali rozloži? na dlhšie ?asové obd. Bradleyho plán 1986 odporu?il odpusti? ?as? dlhov niektorých RK, zníži? úrokové miery, poskytnú? d odato?né pôži?ky na reformy. Mitterrandov! plán 1988 3 možnosti reštrukturalizácie dlhov: Umorenie tretiny dlhu a rozloženie zvyšku na 14 rokov pri ú?tovaní trhového úroku, Rozloženie celého dlhu na 14 rokov s úrokom o 3,5 bodu nižším ako je trhový úrok, Rozloženie celého dlhu na 25 rokov a ú?tovanie trhového úroku. Bradyho plán 1989, Výmena starých úverov za obligácie s 30 ro?nou splatnos?ou za rovnakú úrokovú sadzbu, ale o 35 % nižšia hodnota úveru,Výmena starých úverov za obligácie,...If you offer to get a full essay, order it on our website: BestEssayCheap.com

If you want to get a full essay, visit our page: cheap essay