Tuesday, November 12, 2013

Linh

Th?c t? ? nhi?u n??c không có án t? hình, chi truy b?t t?i ph?m c?nh sát ???c quy?n b?n ch?t n?u kháng c?. ?ây c?ng chính là án t? hình dành cho t?i ph?m r?i. Theo tôi, vi?c chúng ta bàn cãi xem có nên ?? án t? hình hay không c?n ph?i ??t nó vào trong hoàn c?nh c? th?. T? ngàn x?a, vi?c dùng lu?t n?ng hay nh? còn tu? thu?c vào ?i?u ki?n xã h?i lúc ?ó. Lu?t pháp ???c ??t ra c?ng tu? thu?c vào ?i?u ki?n kinh t? xã h?i, vào ?i?u ki?n v?n hoá c?a t?ng n??c khác nhau. Chúng ta không th? áp ??t m?t ?i?u lu?t c?a n??c này sang n??c khác. Lu?t ??t ra v?a ?? r?n ?e c?ng v?a ?? ??m b?o s? công b?ng xã h?i. Chúng ta có th? ??m b?o r?ng n?u chúng ta b? lu?t t? hình thì xã h?i s? ?n ??nh h?n không? B?n có ??m b?o r?ng nh?ng ng??i nh?n án t? hình mà ???c ??i thành tù chung thân s? ph?i ng?i tù v?nh vi?n không? Khi còn có nh?ng ng??i nh? Ph?m S? Chi?n và nhi?u ng??i khác ti?p tay cho h?, thì tôi không tin r?ng b?n có th? ??m b? o ???c nh?ng ?i?u trên. Chúng ta ?ang trên con ???ng xây d?ng m?t n??c Vi?t Nam ngày càng l?n m?nh và công b?ng. H? th?ng pháp lu?t c?n c?ng r?n, ?? ??m b?o s? ?n ??nh c?n thi?t cho xã h?i. Vì th?, tôi cho r?ng vi?c xoá b? hoàn toàn án t? hình là không nên. Hình ph?t t? hình c?ng nh? các hình ph?t khác, nó có tác d?ng r?n ?e, chùng tr? t?i pham, giáo d?c chung trong Xã h?i, giáo d?c riêng cho k? ph?m t?i.
bestessaycheap.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Nh?ng chi kl? ph?m t?i ch?t ?i r?i thì m?i ?au ??n r?n v?t v? t?i l?i c?a mình c?ng theo ?ó mà tan ?i, ?âu còn r?n ?e ???c h?, ki b?ng ?? h? s?ng h? hi?u và suy ngh? sâu s ?c v? hành vi c?a b?n thân, ?ôi khi nh? ! th? còn kh? h?n vi?c ch?t. Gia ?ình n?n nhân c?ng ?au có sung s??ng gì khi mà k? sát nhân b? s? t?, nhi?u t? ch?c c?a gia ?ình n?n nhân còn ??ng lên ph?n ??i hình ph?t t? hình vì có t? hình k? phamk t?i ng??i thân c?a h? c?ng ?âu s?ng l?i ???c. H?n th? gia ?ình k? ph?m t?i l?i ph?i ch?u ?au ??n, nó ch?ng khác gì cái nguyên t?c tr? n? máu th?i trung c? c? Thêm vào ?ó, s? s?ng c?a m?i con ng??i ?âu do nhà n??c hay t? ch?c nào ban cho, con ng??i...If you want to protrude a full essay, order it on our website: BestEssayCheap.com

If you want to get a full essay, visit our page: cheap essay